13/2/12


            *****
 કંઈ કેટલું ય માંગ્યું ઈશ્વર કને
 ને એણે આપ્યું ય.
 ને બીજું પણ કેટલું ય..માંગ્યા વગર. 
  આજે ય  કૈંક જોઈએ છે
પણ માંગવું નથી ...
જોવું છે એ માંગ્યા વગર આપે છે કે નહીં!
મારા સ્વને, સત્વને અને ગૌરવને જાળવીને
હું હાથ લંબાવું એ પહેલા જ એ આપે 
એમાં મારી જ નહીં
હવે તો એની પણ શોભા!
માગણ નથી થવું મારે -
મારે તો પામવું છે.
એને સમજાતું તો હશે ને કે 
ઈશ્વર એ છે-હું નહીં!